Política de qualitat

Cobac, S.A. és un laboratori independent  que des de l’any 1986 és dedica a l’anàlisi, l’assessoria i la formació a l’hostaleria, a la indústria alimentaria, cosmètica i de productes d’higiene, de neteja i desinfecció i a centres esportius.

La voluntat de Cobac, S.A. és oferir els nostres serveis als clients amb l’adequada qualitat i eficàcia, assegurant el compliment dels requisits del client i dels legals, i seguint una Política de Qualitat que ens compromet a vetllar per la satisfacció dels nostres clients i a millorar contínuament el nostre sistema de Gestió de la Qualitat.

Per a aconseguir aquesta millora contínua hem implantat un sistema de Gestió de la Qualitat segons les normes UNE-EN-ISO-9001:2015 i  UNE-EN-ISO/IEC17025:2017 i ens comprometem a orientar les nostres actuacions a mantenir-lo i millorar-lo.

La nostra Política de Qualitat va encaminada a aconseguir:

 • L’estudi del context de l’organització i l’establiment dels requisits i expectatives de totes les parts interessades.
 • L’acompliment dels requisits dels clients i dels requisits legals i reglamentaris.
 • La satisfacció de totes les parts interessades.
 • La millora continua dels processos.
 • La col·laboració del personal, així com dels proveïdors involucrats.
 • La formació i informació del personal en els requisits legals i en el compromís amb aquesta Política de Qualitat.
 • La promoció i la participació del personal en la millora continua del Sistema de Gestió de la Qualitat.
 • El compromís de la Direcció i de tot el personal a mantenir la més estricte imparcialitat en totes les seves actuacions professionals.
 • El manteniment de la independència de l’empresa respecte qualsevol altra entitat que pogués influir en la lliure realització dels nostres serveis.
 • El compromís del personal i de totes les persones que tinguin accés a informació de l’empresa a mantenir la més estricta confidencialitat respecte la informació professional a la que pugui tenir accés.

 

Direcció General expressa el seu compromís en oferir una bona pràctica professional i en garantir la qualitat de tots els serveis i assaigs oferts als clients. També es compromet a mantenir el sistema de gestió per sobre dels canvis que es puguin produir.

Direcció General es constitueix en el màxim impulsor d’aquesta política, es compromet a promoure’n el compliment i la millora, i posarà a l’abast els recursos humans i tècnics necessaris per a què tot el personal pugui dur-la a la pràctica.

Felip Carreras

Director

 

Olesa de Montserrat, 22 de maig de 2019

Politica de calidad

Cobac, S.A. es un laboratorio independiente  que desde el anyo 1986  se dedica a el análisis, asesoria y a la formación a la hostaleria, a la industria alimentaria, cosmética y de productos de higiene, de limpieza y desinfección y a centros deportivos.

La voluntad de Cobac, S.A. es ofrecer a nuestros clientes los servicios de análisis con la adecuada calidad y eficacia, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de los requisitos del cliente así como los legales.

Esta política de calidad nos compromete a velar por la satisfacción de nuestros clientes y a mejorar continuamente nuestro sistema de calidad. Por este motivo establecemos unos objetivos de calidad que nos permitan mejorar en eficacia y eficiencia.

Con el fin de conseguir mejorar de forma permanente, implantamos un sistema de gestión de la calidad según la norma UNE-EN-ISO9001:2015 y la norma UNE-EN-ISO/IEC17025:2005, y nos comprometemos a mantenerlo y mejorarlo a partir del día de hoy.

Son objetivos de esta Política:

 • El estudio del contexto de la organización (DAFO y Análisis de Riesgos) y el establecimiento de los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas.
 • El cumplimiento de los requisitos de los clientes y de los requisitos legales y reglamentarios.
 • La satisfacción de todas las partes interesadas.
 • La mejora continua de los procesos.
 • La colaboración de todo el personal, así como la de los proveedores involucrados.
 • La formación e información del personal en los requisitos legales, la Política y los Objetivos de Calidad.
 • La promoción y la participación del personal en la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
 • El mantenimiento de la independencia respecto a cualquier otra entidad que pudiese influir en la libre realización de nuestro Servicio.
 • El compromiso del personal a mantener la más estricta confidencialidad respecto la información profesional a la que pueda tener acceso.

 

Dirección General expresa su compromiso en ofrecer una buena práctica profesional y en garantizar la calidad de los ensayos durante el servicio a los clientes. También se compromete a mantener el sistema de gestión por encima de los cambios que se pudieran producir.

Dirección General se constituye en el máximo impulsor de esta política y se compromete a promover su cumplimiento y mejora, y a poner a disposición del personal los recursos humanos y técnicos para que pueda llevarla a la práctica.

Felip Carreras

Director

 

Olesa de Montserrat, 22 de mayo de 2019