Política de qualitat

La voluntat de Cobac, S.A. és oferir als nostres clients els serveis d’anàlisis amb l’adequada qualitat i eficàcia, tenint sempre en compte el compliment dels requisits del client així com els legals.

Aquesta política de qualitat ens compromet a vetllar per la satisfacció dels nostres clients i fer que el sistema de gestió de qualitat sigui cada cop millor. Per aquest motiu establim els objectius de qualitat que ens permeten guanyar en eficàcia i eficiència.

A fi d’aconseguir millorar de forma permanent, implantem el sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN-ISO-9001:2015 i la norma UNE-EN-ISO/IEC17025:2005 i ens comprometem a mantenir-lo i millorar-lo a partir de la data d’avui.

Són objectius d’aquesta Política:

  • L’estudi del context de l’organització i l’establiment dels requisits i expectatives de totes les parts interessades.
  • L’acompliment dels requisits dels clients i dels requisits legals i reglamentaris.
  • La satisfacció de totes les parts interessades.
  • La millora continua dels processos.
  • La col·laboració del personal, així com dels proveïdors involucrats.
  • La formació i informació del personal en els requisits legals, la Política i objectius de qualitat .
  • La promoció i la participació del personal en la millora continua del Sistema de Gestió  de Qualitat.
  • El manteniment de la independència respecte qualsevol altra entitat que pogués influir en la lliure realització del nostre servei.
  • El compromís del personal a mantenir la més estricta confidencialitat respecte la informació professional a la que pugui tenir accés.

Direcció General expressa el seu compromís en oferir una bona pràctica professional i en garantir la qualitat dels assajos durant el servei als clients. També es compromet a mantenir el sistema de gestió per sobre dels canvis que es puguin produir.

Direcció General es constitueix en el màxim impulsor d’aquesta política i es compromet a promoure’n el compliment i la millora, i posarà a l’abast els recursos humans i tècnics necessaris per a què tot el personal pugui dur-la a la pràctica.

Felip Carreras

Director

Olesa de Montserrat, 28 de març de 2018

Politica de calidad

La voluntad de Cobac, S.A. es ofrecer a nuestros clientes los servicios de análisis con la adecuada calidad y eficacia, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de los requisitos del cliente así como los legales.

Esta política de calidad nos compromete a velar por la satisfacción de nuestros clientes y a mejorar continuamente nuestro sistema de calidad. Por este motivo establecemos unos objetivos de calidad que nos permitan mejorar en eficacia y eficiencia.

Con el fin de conseguir mejorar de forma permanente, implantamos un sistema de gestión de la calidad según la norma UNE-EN-ISO9001:2015 y la norma UNE-EN-ISO/IEC17025:2005, y nos comprometemos a mantenerlo y mejorarlo a partir del día de hoy.

Son objetivos de esta Política:

  • El estudio del contexto de la organización (DAFO y Análisis de Riesgos) y el establecimiento de los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas.
  • El cumplimiento de los requisitos de los clientes y de los requisitos legales y reglamentarios.
  • La satisfacción de todas las partes interesadas.
  • La mejora continua de los procesos.
  • La colaboración de todo el personal, así como la de los proveedores involucrados.
  • La formación e información del personal en los requisitos legales, la Política y los Objetivos de Calidad.
  • La promoción y la participación del personal en la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
  • El mantenimiento de la independencia respecto a cualquier otra entidad que pudiese influir en la libre realización de nuestro Servicio.
  • El compromiso del personal a mantener la más estricta confidencialidad respecto la información profesional a la que pueda tener acceso.

Dirección General expresa su compromiso en ofrecer una buena práctica profesional y en garantizar la calidad de los ensayos durante el servicio a los clientes. También se compromete a mantener el sistema de gestión por encima de los cambios que se pudieran producir.

Dirección General se constituye en el máximo impulsor de esta política y se compromete a promover su cumplimiento y mejora, y a poner a disposición del personal los recursos humanos y técnicos para que pueda llevarla a la práctica.

Felip Carreras

Director General

Olesa de Montserrat, 9 de marzo de 2016